CONTRACT DE OFERTĂ PUBLICĂ 

Părțile przentului contract (în continuare numit – „Contract”) sînt: Societatea cu răspundere limitată „GHIFTCARD” (în continuare numită – „Intermediar”), care este administrator al sistemului de comerț electronic „Giftcard.md” (în continuare numit -„Sistem”), persoana fizică sau juridică capabilă, care a procurat prin intermediul Sistemului cecul cadou sau (direct ori prin utilizarea cecului cadou procurat personal sau de o terță persoană) cardul cadou (în continuare numită – Cumpărător”) și persoana fizică sau juridică ce prestează serviciile indicate în Sistem (în continuare numită – Prestator” sau Prestator de servicii”).   

 1. OBIECTUL CONTRACTULUI

1.1. Prezentul contract reprezintă ofertă publică în conformitate cu articolul 681 din Codul civil al Republicii Moldova, Legea privind comerțul electronic №284 din 22.07.2004 și reglementează raporturile dintre Intermediar, Cumpărător și Prestator (în continuare numite – Părți”) ce țin de condițiile de procurare, modul de livrare și de plată a cecului cadou și/sau сardului cadou, precum și de modul și condițiile de prestare a serviciilor indicate în cardul cadou.

1.2. Prin prezentul Contract, Intermediarul se obligă să transmită Cumpărătorului cecul cadou și/sau cardul cadou procurat de către acesta, iar Cumpărătorul se obligă, în modul stabilit de prezentul Contract, să achite Intermediarului prețul cecului cadou sau cardului cadou și să beneficieze de serviciul indicat în cardul cadou, iar Prestatorul se obligă să presteze acest serviciu.

1.3. În сardul cadou (în continuare numit – Card”) este indicat codul rezervării (în continuare numit – Codul rezervării”), la activarea căruia (achitînd suma indicată în Card), Cumpărătorul este în drept în termenul de valabilitate a Cardului, să ceară prestarea serviciului indicat în Card și se obligă să beneficieze de acest serviciu în modul stabilit de prezentul Contract. Codul rezervării activat este unicul document care confirmă comanda și achitarea serviciului indicat în Card.

1.4. Cecul cadou (în continuare numit – Cec”) este un document care oferă Cumpărătorului dreptul de a procura Cardurile comercializate prin intermediul Sistemului sau Cardul cu valoarea indicată în Cec, în termenul de valabilitate a Cecului.

1.5. Părțile confirmă că înțeleg: Intermediarul nu prestează personal serviciile indicate în Carduri, dar numai le comercializează prin intermediul Sistemului. Cumpărătorul și Prestatorul cad de acord că ei încheie un contract electronic de prestări servicii prin intermediul site-lui Intermediarului, care îi aparține cu drept de proprietate. Serviciile indicate în Carduri sînt prestate de sine stătător de către Prestatorii de servicii indicați în Sistem și/sau Carduri. Numai Prestatorul serviciului poartă răspundere pentru calitatea, conținutul și corespunderea lui actelor normative în vigoare din Republica Moldova.

1.6. Cumpărătorul confirmă că el cunoaște că, înainte de a presta serviciul indicat în Card, Prestatorii de servicii pot cere semnarea unui contract și/sau acord adițional, care țin de condițiile de prestare a serviciului și nu contravin acestora.

Cumpărătorul cunoaște: dacă el va refuza semnarea acordului și/sau contractului prevăzut în prezentul punct al Contractului, Prestatorii de servicii pot refuza prestarea serviciului indicat în Card, în acest caz, Cumpărătorului nu i se restituie banii sau Cecul contra căruia a fost procurat Cardul.

1.7. Cumpărătorul confirmă că, a făcut cunoștință pe deplin cu descrierea serviciului procurat de el, indicat în Card și comercializat prin intermediul Sistemului, precum și cu toate cerințele suplimentare prevăzute (inclusiv, dar nu numai – cu limitările ce țin de vîrstă sau greutate), care țin de Cumpărător. Cumpărătorul cunoaște că Prestatorii de servicii pot refuza prestarea serviciului indicat în Card persoanei care nu corespunde cerințelor înaintate față de prestarea serviciului, în acest caz Cumpărătorului nu i se restituie banii sau Cecul contra căruia a fost procurat Cardul.

1.8. Cumpărătorul cunoaște că Prestatorii de servicii pot refuza prestarea serviciului indicat în Card, dacă prestarea serviciului în acest caz concret poate pune în pericol viața sau sănătatea Cumpărătorului sau îi poate cauza un alt prejudiciu. Pe lîngă aceasta, Cumpărătorul este conștient și înțelege că sînt unele servicii de care poate beneficia numai într-un anumit sezon sau prestarea lor poate fi dependentă de anumite circumstanțe.

1.9. Unele servicii propuse în Sistem pot fi periculoase pentru viață și sănătate. Procurînd Cardul, Cumpărătorul confirmă că el cunoaște toate pericolele pentru viață și sănătate indicate în Sistem, care țin de serviciile pentru prestarea cărora a procurat acest Card.

 1. PREȚUL CECURILOR ȘI/SAU CARDURILOR, MODUL DE PROCURARE A LOR ȘI DE PLATĂ

2.1. Condițiile prezentului Contract sînt aplicabile, dacă Cardurile și/sau Cecurile au fost procurate prin intermediul sistemului de comerț electronic GIFTCARD” în Internet de pe site-ul www.giftcard.md.

2.2. Costul (prețul) Cardurilor și/sau Cecurilor este indicat în Sistem. Prețul fiecărui Card este indicat separat – împreună cu descrierea serviciului prevăzut în el.

2.3. La procurarea Cecului și/sau Cardului, Cumpărătorul este obligat:

2.3.1. să completeze formularul de comandă (în continuare numit – Formularul de comandă”);

2.3.2. să achite Cecul și/sau Cardul și plățile suplimentare, dacă ele sînt prevăzute în acest caz concret, urmînd indicațiile din Sistem.

2.4. Cumpărătorul este în drept să aleagă modalitatea de plată și să achite Cardul și/sau Cecul procurat:

2.4.1. prin plată electronică prin sistemul WebMoney;

2.4.2. în numerar la oficul Intermediarului sau în momentul livrării;

2.4.3. cu ajutorul Cecului (Cecurilor) – în cazul procurării Cardului;

2.4.4. prin transfer de pe cardul bancar la contul Intermediarului;

2.4.5. prin transfer bancar la contul Intermediarului.

2.5. În cazul în care suma indicată în Cec sau în mai multe Cecuri nu este suficientă pentru procurarea Cardului ales de către Cumpărător, el este în drept să achite cealaltă parte a prețului cu bani în modul prevăzut de prezentul Contract. În acest caz se consideră că Cardul a fost procurat cu ajutorul Cecurilor.

2.6. Cumpărătorul confirmă că este conștient și de acord cu faptul că, în cazul în care Cardul este procurat cu ajutorul Cecului (Cecurilor) și dacă costul Cardului este mai mic decît costul Cecului (Cecurilor) diferența sumelor bănești nu se restituie Cumpărătorului și/sau nu se compensează în alt mod.

2.7. Cumpărătorul confirmă că este conștient și de acord cu faptul că, potrivit condițiilor Contractului, Cardul și/sau Cecul (Cecurile) procurat nu poate fi restituit Intermediarului sau Prestatorului de servicii, iar banii achitați nu se rambursează, cu excepția cazurilor de revocare a ofertei sau acceptării prevăzute în p.3.3.-3.5. ale prezentului Contract.

 1. INTRAREA ÎN VIGOARE A CONTRACTULUI

3.1. Cumpărătorul și Prestatorul de servicii confirmă că, înainte de a încheia Contractul, cu maximă atenție au făcut cunoștință cu condițiile Contractului și sînt pe deplin de acord cu ele.

3.2. Cumpărătorul și Prestatorul de servicii sînt în cunoștință de cauză că Contractul intră în vigoare din momentul cînd Cumpărătorul, urmînd indicațiile din Sistem, acceptă prezenta ofertă prin bifare pe linia Am făcut cunoștință cu condiţiile ofertei publice (condiţiile de cumpărare prin intermediul site-ului www.giftcard.md) și închei prezentul Contract.”. Astfel, Cumpărătorul și Prestatorul de servicii încheie un contract de prestări servicii, utilizind serviciile Intermediarului.

3.3. Intermediarul, în numele Prestatotului de servicii, se obligă să confirme acceptarea sau retragea ofertei în termen de 24 ore de la primirea acceptării de la Cumparator, expediind confirmarea la adresa de poștă electronică a Cumpărătorului, indicată în Formularul de  comandă. Dacă acceptarea nu este confirmată de către Intermediar, oferta va fi considerată revocată.

3.4. Prestatorul de servicii poate revoca oferta înainte de a confirma Cumpărătorului acceptarea, notificînd Intermediarul. Revocarea ofertei se efectuează prin expedierea Cumpărătorului de către Intermediar a unei notificări electronice de revocare.

3.5. Cumpărătorul poate revoca acceptarea ofertei, dacă înștiințarea despre revocare parvine Intermediarului înainte de recepționarea de către Cumpărător a confirmării acceptării expediate de către Intermediar potrivit p.3.3.

 1. LIVRAREA CARDULUI ȘI CECULUI

4.1. Cardul și/sau Cecul, la alegerea Cumpărătorului, pot fi livrate:

4.1.1. prin curier, la adresa Cumpărătorului, indicată în Formularul de comandă. În acest caz, durata  livrării va depinde de condițiile prestatorului de servicii de curierat. Despre prețurile la serviciile de curierat Cumpărătorul este informat clar și neechivoc prin Sistemul Intermediarului (www.giftcard.md);

4.1.2. imediat după încheierea Contractului, prin poșta electronică (eCadou”) la adresa de poștă electronică a Cumpărătorului, indicată în Formularul de comandă.

 1. TERMENUL DE VALABILITATE ȘI CONDIȚIILE DE UTILIZARE A CARDULUI ȘI/SAU CECULUI

5.1. În conformitate cu condițiile Contractului, Cardul procurat de către Cumpărător este valabil în termen de 12 (douăsprezece) luni din ziua încheierii Contractului (cu excepțiile indicate în Contract). Acest termen este indicat pe Card (vezi: Termenul de valabilitate al Codului rezervării) sau Cec (vezi:Termenul de valabilitate).

5.1.1. Condițiile de prelungire a termenului de valabilitate al Cardului și/sau Cecului. Dacă termenul de valabilitate al Cardului și/sau Cecului procurat de către Cumpărător a expirat, în conformitate cu p.5.1. a Contractului, în termen de 30 (treizeci) de zile calendaristice de la expirare, Cumpărătorul este în drept să prelungească o singură dată termenul de valabilitate al Cardului și/sau Cecului cu 12 (douăsprezece) luni, dar numai în conformitate cu următoarele reguli și condiții:

 1. a) serviciul indicat în Card este și/sau va fi accesibil în perioada de prelungire;
 2. b) prețul serviciului indicat în Card rămîne neschimbat;
 3. c) în termen de 30 (treizeci) de zile calendaristice de la expirarea termenului de valabilitate al Cardului sau Cecului, Cumpărătorul este obligat să achite Intermediarului costul prelungirii în mărime de 25% din prețul actual al serviciului, indicat în Card sau Cec.

5.2. Cardul deținător al serviciului care poate fi prestat numai într-o anumită perioadă a anului sau în anumite condiții climaterice (în continuare numit – Serviciu sezonier”) poate fi utilizat numai în această perioadă a anului sau numai în aceste condiții climaterice, dar într-un termen nu mai mare decăt cel indicat în Card (vezi: Termenul de valabilitate al Codului rezervării).

5.3. Termenul de valabilitate al Cardului procurat contra unui Cec se determină după termenul de valabilitate al Cecului și este indicat în Cardul procurat în asemenea mod.

5.4. Termenul de valabilitate a Cardului procurat contra mai multor Cecuri, se determină după cel mai mic termen de valabilitate a Cecului și se indică în noul Card.

5.5. Termenul de valabilitate al Cardulu ce conține Serviciu sezonier și care este procurat contra unui sau mai multor Cecuri este indicat în Cardul procurat în asemenea mod, și este determinat luîndu-se în considerație durata anotimpului necesar prestării serviciului sau condițiilor climaterice respective.

5.6. Cumpărătorul confirmă că este conștient că:

5.6.1. Termenul indicat în Card și/sau Cec nu poate fi prelungit și/sau reluat, cu excepția cazului indicat în punctul 5.1.1. al prezentului Contract.

5.6.2. Dacă Cumpărătorul nu va utiliza Cardul și/sau Cecul în termenul de valabilitae stabilit, se va considera că Cumpărătorul nu dorește să beneficieze de serviciu și, în acest caz, banii nu se restituie Cumpărătorului.

5.7. Cumpărătorul confirmă: el cunoaște că ora și data prestării serviciului indicat în Card se determină în baza Condițiilor de rezervare elaborate de către Intermediar. Condițiile esențiale de rezervare: pentru a beneficia de serviciu, posesorul Cardului (i) se va adresa Prestatorului de servicii prin apel la numărul de telefon indicat în Card, scrisoare la adresa de poștă electronică sau va lua legătura în alt mod prevăzut și, (ii) comunicînd Codul rezervării și termenul de valabilitate, va efectua rezervarea, (iii) va recepționa confirmarea rezervării și informația suplimentară și (iv) se va prezenta în locul și la ora stabilită. Cumpărătorul este conștient că, dacă el nu se va prezenta în locul și la ora stabilită, faptul este considerat o încălcare al acestor Condiții esențiale de rezervare și banii pentru Card nu se restituie, avînd titlu de clauză penală și costul Cardului nu se compensează nici în un alt mod.

5.8. Cumpărătorul este conștient și de acord că durata prestării serviciului procurat de către Cumpărător poate fi mai mare decît cea indicată. Despre durata exactă a prestării serviciului Cumpărătorul va afla nemijlocit de la Prestatorul de servicii.

 1. DREPTURILE ȘI OBLIGAȚIILE PĂRȚILOR

6.1. Cumpărătorul este în drept:

6.1.1. să ceară Intermediarului executarea corespunzătoare a obligațiilor prevăzute în Contract ce țin de procurarea Cardului sau Cecului;

6.1.2. să ceară Prestatorului de servicii executarea corespunzătoare a obligațiilor prevăzute în Contract ce țin de prestarea serviciilor procurate.

6.2. Cumpărătorul este obligat:

6.2.1. la încheierea prezentului Contract să prezinte toate datele cerute de către Intermediar;

6.2.2. la transmiterea drepturilor sale prevăzute în prezentul Contract terței persoane – să asigure și garanteze că persoana căreia i se transmit acestea drepturi va executa în mod corespunzător obligațiile prevăzute în Contract;

6.2.3. pentru a beneficia de serviciu, să se prezinte la Prestatorul de servicii în locul și ora convenite cu Prestatorul de servicii.

6.3. Intermediarul este în drept:

6.3.1. să refuze Cumpărătorului încheierea Contractului dacă la încheierea lui au fost prezentate date incorecte, inexacte sau false sau dacă nu au fost prezentate toate datele cerute.

6.4. Prestatorul este obligat:

6.4.1. să asigure executarea corespunzătoare a Condițiilor de rezervare și să presteze Cumpărătorului serviciul indicat în Card în termen nu mai tîrziu de 30 (treizeci) de zile calendaristice din ziua primei lui adresări pentru prestarea serviciului, în modul stabilit de Condițiile de rezervare, în măsura în care aceasta depinde de împrejurările aflate sub controlul Prestatorului;

6.4.2. să presteze Cumpărătorului serviciul, în strictă conformitate cu descrierea prevăzută în prezentul Contract la momentul încheierii acestuia.

 1. CONDIȚIILE DE PREZENTARE A DATELOR

7.1. La completarea Formularului de comandă, Cumpărătorul e obligat să prezinte date complete și veridice, cerute de Sistem.

7.2. Dacă la încheierea Contractului Cumpărătorul a prezentat date incorecte, inexacte sau false sau dacă nu a prezentat toate datele cerute, riscul neexecutării sau executării necorespunzătoare a Contractului îl poartă Cumpărătorul, adică în acest caz Intermediarul nu poartă răspundere pentru executarea corespunzătoare a Contractului.

7.3. Cumpărătorul acordă Intermediarului dreptul de a utiliza datele prezentate de el în măsura în care aceasta este necesar pentru executarea Contractului. Acest drept se menține pînă la finisarea prestării serviciului indicat în Card sau pînă la expirarea termenului de valabilitate al Cardului (Cecului).

7.4. Dacă Cumpărătorul a dat acordul (consimte, prin instituirea unui marcaj de selectare pe linia respectivă din Sistem), Intermediarul este în drept să utilizeze datele prezentate de către Cumpărător pentru a expedia Cumpărătorului informații despre noile produse și  promoții din Sistem, precum și alte informații adresate Cumpărătorului.

7.5. Intermediarul se obligă să respecte confidențialitatea și cerințele privind protecția datelor prezentate de către Cumpărător la încheierea Contractului.

 1. RĂSPUNDEREA PĂRȚILOR

8.1. Pentru neexecutarea sau executarea necorespunzătoare a obligațiilor Părțile poartă răspundere în conformitate cu legislația în vigoare a Republicii Moldova.

8.2. Cumpărătorul poartă răspundere pentru plenitudinea și corectitudinea datelor prezentate la încheierea Contractului.

8.3. Intermediarul și Prestatorul nu garantează posibilitatea prestării serviciului indicat în Card într-o zi anumită, preferată de Cumpărător.

8.4. Intermediarul nu poartă răspundere pentru executarea corespunzătoare a Contractului în măsura în care aceasta se întîmplă din vina Cumpărătorului, dacă la încheierea Contractului el a prezentat date incorecte, inexacte sau false sau n-a prezentat toate datele cerute.

8.5. Intermediarul nu poartă răspundere pentru prejudiciul cauzat în procesul prestării serviciului indicat în Card sau în legătură cu aceasta. Cumpărătorul confirmă că este în cunoștință de cauză că: toată răspunderea ce ține de prestarea serviciului și-o asumă Prestatorii acestora.

8.6. Reclamații ce țin de Cardurile și/sau Cecurile procurate, Cumpărătorul urmează să le adreseze   Intermediarului, expediindu-le la adresa de poștă electronică: giftcard.md@gmail.com sau pe suport de hîrtie la adresa pentru corespondență a Intermediarului, iar reclamațiile ce țin de serviciul prestat urmează a fi expediate la adresa sediului Prestatorului de servicii în formă scrisă.

În cazul în care Cumpărătorul n-a reușit să soluționeze de sine stătător conflictul cu Prestatorul sau dacă Cumpărătorul are reclamații sau neclarități suplimentare, Cumpărătorul este în drept să adreseze reclamația Intermediarului, expediind-o la adresa de poștă electronică: giftcard.md@gmail.com sau pe suport de hîrtie la adresa pentru corespondență a Intermediarului.

Intermediarul, în limita posibilităților sale, va lua legătură cu Prestatorul de servicii, va stabili cauza divergențelor și va depune toate eforturile pentru a identifica o soluție pozitivă pentru acestea.

Răspunsurile la reclamațiile Cumpărătorului vor fi prezentate de către Intermediar și Prestatorul de servicii în ordinea prevăzută de actele normative în vigoare ale Republicii Moldova.

8.7. Intermediarul și Prestatorul de servicii nu poartă răspundere pentru Cecul și/sau Cardul furat sau sustras și pentru prejudiciul cauzat Cumpărătorului prin aceasta. Cumpărătorul poartă răspundere deplina pentru integritatea Cecului și/sau Cardului recepționat, precum și pentru transmiterea lor în dispoziția terțelor persoane sau pentru transmiterea datelor ce țin de el.

8.8. Părțile nu poartă răspundere pentru neexecutarea obligațiilor lor dacă neexecutarea obligațiilor se datorează circumstanțelor de forță majoră. Circumstanțe de forță majoră sînt considerate acele circumstanțe survenirea sau efectele cărora nu au putut fi cunoscute de către Părți la momentul naşterii obligaţiei ori dacă Părțile nu au putut împiedica sau înlătura survenirea acestor circumstanțe ori a consecinţelor lor.

Partea poate invoca circumstanțele de forță majoră numai dacă a întreprins toate măsurile ce depind de ea pentru executarea obligțiilor sale, prevăzute de prezentul Contract. După înlăturarea circumstanțelor de forță majoră, Partea este obligată să continue neîntîrziat executarea obligațiilor sale contractuale, în măsura în care aceasta este real posibil.

8.9. Toate informațiile, inclusiv imagini, plasate în Sistem, constituie proprietatea exclusivă a Intermediarului sau sînt utilizate în baza unui acord special cu autorul lucrării, inclusiv, dar fără a se limita, cu acordul Prestatorului de servicii.

Orice reproducere, distribuire, transmitere, publicare sau modificare a Sistemului prin alte metode este interzisă, fără acordul prealabil al Intermediarului.

 1. CONFIDENȚIALITATEA

9.1. Intermediarul se obligă să păstreze confidențialitatea și să nu dezvăluie terțelor persoane datele prezentate de către Cumpărător în Formularul de comandă, cu excepția terțelor persoane prestatori de servicii, dacă aceasta este necesar prestării corespunzătoare și la timp a serviciilor indicate în Card. Aceste obligații nu sînt aplicabile, dacă dezvăluirea datelor Cumpărătorului este necesară conform legislației în vigoare a Republicii Moldova.

 1. ALTE CONDIȚII

10.1. Părțile sunt pe deplin conștiente că, în cazul în care Cumpărătorul își transmite drepturile în baza prezentului Contract către o terță persoană, condițiile prezentului Contract sînt obligatorii și pentru această persoană.

10.2. Contractele încheiate nu se salvează pe pagina personală pentru a fi vizualizate.

10.3. Părțile se obligă să-și expedieze reciproc scrisorile, notificările sau alte documente prin poșta electronică sau să le prezinte în scris, atunci cînd aceasta este necesar conform Contractului.

Rechizitele Cumpărătorului se indică în Formularul de comandă, rechizitele Prestatorului în Sistem și/sau Cec și/sau Card, rechizitele Intermediarului sînt cele indicate mai jos:

SRL GHIFTCARD”
Adresa pentru corespondență: mun. Chișinău, str. Grinoble, 128, of.302
Sediul: mun. Chișinău, bul.Dacia, 80, of.35
IDNO: 1016600016388
IBAN: MD05VI022240800000145MDL
BC Victoriabank” SA, fil.Nr.8
Telefon: +373 22 994 991;
E-mail: giftcard.md@gmail.com;

10.4. Toate divergențele privind executarea Contractului, Părțile se obligă să le soluționeze prin conciliere. Dacă litigiile sau divergențele apărute în rezultatul executării Contractului nu sunt  soluționate prin conciliere în termen de 30 (treizeci) de zile calendaristice din momentul expedierii unei notificări scrise, ele vor fi transmise spre soluționare în instanțele judecătorești, în ordinea stabilită de legislația în vigoare a Republicii Moldova. Părțile au stabilit că locul executării prezentului сontract este mun. Chișinău, Republica Moldova (art. 39 alin. (11) CPC RM).

10.5. Intermediarul este în drept să modifice prezentul Contract în mod unilateral, la propria discreție. Modificările la Contract intră în vigoare din momentul publicării lor în Sistem. Astfel, Cumpărătorul este obligat să facă cunoștință cu acest Contract în fiecare caz de încheiere a următorului Contract. Modificările la acest Contract nu sînt aplicabile Contractelor care au fost încheiate între Cumpărător, Intermediar și Prestator pînă la intrarea în vigoare a respectivelor modificări.